Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Phi Mô

Lạng Giang, Bắc Giang
3881060
c1phimolg.bacgiang@moet.edu.vn